در صورتیکه مصرف سیناگل در بهبود وضعیت شما موثر بوده است، لطفا با شرح وضعیت خود، قبل و بعد از مصرف سیناگل و ذکر تجربیات ویژه ای که با آن مواجه بودید، پیشنهادات خود را با دیگر اعضای باشگاه به اشتراک گذارید. پر کردن نام و مشخصات کاملا اختیاری است و می توانید تنها داستان خود را بدون ثبت مشخصات شخصی ثبت نمایید.
جنسیت
نام / نام مستعار
سن
داستان شما